REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ
„MARILYN” GIFT CARD

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Karta Podarunkowa „MARILYN” Gift Card (dalej KARTA) to plastikowa karta służąca jako bon
towarowy na okaziciela, która uprawnia każdego jego posiadacza do realizacji bonu w stacjonarnym
sklepie firmowym pod szyldem „MARILYN” (lista sklepów, w których można nabyć oraz zrealizować
bon dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://marilyn.pl/sklepy_firmowe.php).
2. Wydawcą karty jest Marilyn Sp. z.o.o – Sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-174), ul. Romanowska 131, KRS
530737, NIP: 947-19-84-130, REGON: 101798451.
3. Nabywcą karty może być każda osoba, która w stacjonarnym sklepie firmowym pod szyldem
„MARILYN” dokona przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian
za wydanie karty.
4. Program Karty Podarunkowej „MARILYN” Gift Card rozpoczyna się w dniu 1.07.2021 r. i trwa do jego
odwołania przez Wydawcę karty.
5. W zamian za przekazanie przez Nabywcę - gotówką, kartą płatniczą lub kredytową - określonej ilości
środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – Wydawca karty zobowiązany jest do przekazania
Nabywcy - Karty Podarunkowej „MARILYN” Gift Card, która uprawnia okaziciela tej karty do zapłaty za
artykuły, których Wydawca karty jest producentem, oferowane do sprzedaży w stacjonarnych sklepach
firmowych pod szyldem „MARILYN” za kwotę równą ilości środków pieniężnych przekazanych przez
Nabywcę.
6. Karta Podarunkowa „MARILYN” Gift Card jest ważna 12 miesięcy i aktywna od momentu jej aktywacji
do daty wskazanej na wydruku z terminala. Weryfikacja daty ważności karty możliwa jest wyłącznie w
salonach stacjonarnych wymienionych na stronie www.marilyn.pl Aktywacji karty dokonuje
Sprzedawca sklepu firmowego pod szyldem „MARILYN” z chwilą przekazania środków pieniężnych
przez Nabywcę. Po upływie terminu 12 miesięcy od dnia aktywacji – traci ona ważność, a kwota karty
staje się bezzwrotna. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być zwrócona
Sprzedawcy.
7. Kartą podarunkową można się posługiwać tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych wymienionych

na stronie internetowej www.marilyn.pl.

II. Wydanie Karty Podarunkowej „MARILYN” Gift Card
1. Karty Podarunkowa „MARILYN” Gift Card są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela, które mogą być
wydawane i aktywowane jedynie w stacjonarnych sklepach firmowych pod szyldem „MARILYN”.
2. Karty Podarunkowe nie posiadają określonej wartości. Kwota przekazanych przez Nabywcę
środków pieniężnych stanowi wartość nominalną bonu. Kwota bonu widnieje na wydruku z terminala
który otrzymuje klient oraz jest wpisana na opakowaniu karty.
3. Nabywca lub Okaziciel karty nie mogą dokonać zwrotu karty.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej „MARILYN” Gift Card
1. Okaziciel Karty może zrealizować jedynie kartę , która została aktywowana oraz jest nieuszkodzona
(co oznacza, iż jest możliwość odczytania jego unikatowego numeru).
2. Przy korzystaniu z karty – Sprzedawca sklepu firmowego pod szyldem „MARILYN” nie wydaje reszty
ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Kwotę karty należy wykorzystać jednorazowo – podczas tych
samych zakupów. Jeśli wartość zakupów przekracza kwotę karty – Okaziciel karty zobowiązany jest do
zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym.
3. Zakup i aktywacja Karty Podarunkowej „MARILYN” Gift Card nie podlega żadnym upustom ani
rabatom.
4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem artykułów, których Wydawca kart jest producentem,
oferowanych do sprzedaży w stacjonarnych sklepach firmowych pod szyldem „MARILYN” będą
rozpatrywane na ogólnie przyjęty zasadach.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Bonu Podarunkowego „MARILYN” Gift Card
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony od momentu ich wydania Nabywcy,
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież bonu po
ich przekazaniu Nabywcy. Posiadacz bonu jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony
bonu przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
2. Nabywcy lub Posiadaczowi bonu nie przysługują wobec Wydawcy bonu żadne roszczenia z tytułu
utraty lub uszkodzenia bonu.
3. Wydawca nie umożliwia Nabywcy lub Posiadaczowi bonu zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub

zaginięciu bonu lub też możliwości jego zablokowania.

V. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z bonu jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
2. Bon nie jest czekiem, kartą kredytową ani płatniczą i nie może być wymieniany na gotówkę ani na
inne karty tego typu.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych warunków bez uprzedzenia.
Łódź, dnia 1 lipca 2021 r.