Regulamin programu lojalnościowego Klub Marilyn

1. Postanowienia ogólne


1.1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu: Klub Marilyn

1.2 Organizatorem Programu jest E-Marilyn Janiak Spółka Jawna, z siedzibą w Chludowie przy ul. Strumykowej 11, 62-001 Chludowo. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS pod numerem KRS: 0000427858 i posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 9721240259 oraz REGON: 302171802.

1.3 Klient przystępuje do Programu Klub Marilyn poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.e-marilyn.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

1.4 Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.e-marilyn.pl

1.5 .Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.e-marilyn.pl

2. Zasady Programu

2.1 Klub Marilyn to specjalny program lojalnościowy dla wszystkich klientów sklepu internetowego, którzy założyli konto w sklepie www.e-marilyn.pl oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

2.2 Klient dokonując zakupów w sklepie internetowym gromadzi premię kwotową w wysokości 5%, którą może wykorzystać na zasadach określonych poniżej.

2.3 Uczestnikiem programu mogą być osoby wyłącznie pełnoletnie oraz osoby które ukończyły trzynaście lat i uzyskały do tego zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

3. Zasady naliczania i wykorzystania punktów

3.1 Klientom korzystającym z Programu: Klub Marilyn i dokonującym zakupów w sklepie internetowym www.e-marilyn.pl, naliczana jest premia kwotowa w wysokości 5% dokonanych zakupów. Premia nie podlega zamianie na gotówkę.

3.2 Naliczona Premia może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od odbioru towaru przez klienta.

3.3 Naliczona Premia może być wykorzystana podczas kolejnych zakupów w sklepie internetowym, wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych innymi promocjami lub rabatami, Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonanych zakupów. Rabat nie może być większy niż 50% wartości produktów nieprzecenionych.

3.4 Jeżeli Premia jest wykorzystywana do transakcji, w której Klient kupuje kilka produktów, jest ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami

3.5 Premia można wykorzystać przez okres 180 dni. Po upływie tego czasu punkty są kasowane.

3.6 W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Klienta , naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.7  W przypadku zwrotu towaru z wykorzystaną Premią na konto klienta zostanie zwrócona kwota z paragonu oraz suma liczba wykorzystana do zakupu tego produktu.

3.8 Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Klient podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Chcę wykorzystać środki Klubu Marilyn", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Klienta - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku. Żeby skorzystać z Klubu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto

3.9 Dla Klientów biorących udział w programie mogą być organizowane tymczasowe akcje promocyjne, np. dodatkowe punty za zakupy, gratisy. Szczegóły dodatkowych akcji komunikowane będą na stronie sklepu internetowego.


4. Dane osobowe

4.1 . W celu przystąpienia do Programu Klient musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Organizatorem Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.

4.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z usług dostępnych w Programie.

4.3 Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) dalej „RODO”

4.4 Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.5 Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione: podmiotom z grupy kapitałowej Administratora; partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. franczyzobiorcom i podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne agencjom marketingowym itp.

4.6 Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:

- Realizacji Umowy, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Programu Klub Marilyn

- Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni),
b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Klientów, optymalizacja naszych produktów w oparciu o uwagi i zainteresowania Klientów, optymalizacji procesów obsługi itp.)
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów.

W innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.

4.7 W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt.6 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4.8 Dane Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

4.9 W przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.10 Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Programu.

4.11 Wszystkie udzielone zgody są dobrowolne i mogą być odwołane w każdym czasie.

4.12 Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.13 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

4.14 Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

5. Czas trwania Umowy


5.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.2 Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.
Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć mailem na adres biuro@e-marilyn.pl

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

6. Reklamacje


6.1 Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@e-marilyn.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

7. Postanowienia końcowe.

Regulamin dostępny jest na stronie www.e-marilyn.pl.